Advokatfirmaet Ole Steen Christensen

Information

Generelle oplysninger:

Advokaterne hos Advokatfirmaet Ole Steen Christensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Söderberg & Partners Danmark II A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af firmaets advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Firmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Firmaets advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jfr. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særlig gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af firmaet kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatfirmaet Ole Steen Christensen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Vort cvr.nr. er 48 20 94 59.

Klientbankkonti:

Advokatfirmaet Ole Steen Christensen har klientkonti i Sparekassen Kronjylland, Nordea, Langå Sparekasse og Vestjysk Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 Dkr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter, beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.